MƏQSƏD

 

İştirakçılar bu modulun 1-ci modulunu tamamladıqdan sonra Biznes Kouçinq modulundan keçə bilərlər. 4-cü Modul olan Biznes Kouçinq məqsədi iştirakçılara işləyən fərdlərin iş həyatları və müəssisələrinin daha dərindən kouçinq edilməsi üçün lazım olan xüsusi bacarıq və üsulları əldə etmələrini təmin etməkdir.

TƏLİM MÜDDƏTİ 16 saat

KOUÇ SİSTEMİNİ TƏTBİQ EDƏN BİZNESLER VƏ NÜMUNƏLƏR
KOUÇİNQ TƏCRÜBƏSİ
KOUÇİNQ SİSTEMİNİN FAYDALARI
    Kouçluğun İşçilər üçün Faydaları
    Təşkilatlara Kouçluğun Faydaları
    Menecerlərdə Müsbət İnkişaflar
KORPORATİV KOUÇİNQ BƏCƏRİYYƏTLƏRİ
KORPORATİV KOUÇ MÜSAHİBƏLƏRİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN BAŞLANGIÇ FORMALAR
SWOT ANALİZİ
    SWOT təhlilinin məqsədi
    SWOT təhlilinin tarixi
    SWOT təhlilinin əhəmiyyəti
    SWOT Analizindən nə vaxt istifadə edilməlidir
    SWOT Təhlili Cədvəli və Hazırlanması
    SWOT Təhlili üçün Məlumat Mənbələri
    SWOT Analizinin Faydaları
    SWOT Təhlili Nümunələri
    SWOT Təhlili Nəticəsi və Qiymətləndirilməsi
    Strateji planlaşdırmada SWOT təhlilinin yeri
BİZNES RESURSLARI VƏ MÜHİT
     Biznes Mühiti: Sənaye, Bazar, Biznes
     Biznes Resursları
     Xarici Perspektiv
     Daxili - Perspektivimiz
     Porter yanaşması
     Hamel və Prahalad yanaşması
     Nəticə
VİZYON, MİSYON VƏ DƏYƏRLƏR
Vizyon
     Missiya
     Vizyon və Missiya Arasındakı Fərqlər
     Dəyərlər
     Missiya, Dəyərlər və Məqsədlər
STRATEGİYA
ZAMANIN İDARƏ OLUNMASI
KORPORATİV KOUÇİNQ NÖVLƏRİ
     Qrup Kouçinqi
     Yüksək İdarəetmə Kouçinqi
     Performans Kouçinqi
     Karyera Kouçinqi
     Sahibkarlıq Kouçinqi
     Maliyyə Məsələləri üzrə Kouçinqi
KOUÇİNQİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
KORPORATİV KOUÇİNQ ÜÇÜN MARKETİNQ KONSEPTLERİ